5/10

بفرما

هویت سازی ،طراحی دیزاین و ابزارتبلیغاتی
7.5/10

کدنس

هویت سازی ،طراحی دیزاین و ابزارتبلیغاتی
7.5/10

بارنگ

هویت سازی ،طراحی دیزاین و ابزارتبلیغاتی
8.5/10

فست کلیک

هویت سازی ،طراحی دیزاین و ابزارتبلیغاتی
7/10

نیوتن

هویت سازی ،طراحی دیزاین و ابزارتبلیغاتی